1B. Rekrutacja-procedura

Weco Marine promuje polskich marynarzy i czyni wszelkie kroki do zabezpieczeniach ich praw. W żadnych okolicznościach nie stosuje mechanizmów utrudniających marynarzom uzyskanie zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami.

Weco Marine nie pobiera żadnych opłat za nabór i pośrednictwo pracy w sposób pośredni lub bezpośredni, w całości lub w części, za wyjątkiem kosztów otrzymania wymaganego przez prawo świadectwa zdrowia, krajowej książeczki żeglarskiej i paszportu lub innych podobnych dokumentów uprawniających do podróży, nie wliczając w to jednakże kosztów uzyskania wiz, które zostaną poniesione przez Armatora.

Weco Marine prowadzi usługi naboru i pośrednictwa pracy w sposób uporządkowany i stosuje środki w celu ochrony i promocji praw pracowniczych marynarzy zgodnie z wymogami Konwencji.

Proces przyjmowania zgłoszenia oraz rekrutacji kandydatów przebiega w następujący sposób:
- otrzymanie zapotrzebowania na poszczególne stanowiska od Armatora
- opublikowanie ogłoszenia
- weryfikacja bazy danych firmy oraz współpraca z innymi Agencjami pośrednictwa pracy
- selekcja kandydatów na podstawie wypełnionych aplikacji ze strony internetowej www.wecomarine.pl
- po wstępnej weryfikacji kandydat zgłasza się do biura w Gdyni z oryginałami dokumentów i certyfikatów potwierdzających uprawnienia do pracy na stanowisku, o które się ubiega
- Crew Operator, na podstawie otrzymanych informacji i dokumentów potwierdzających kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i po przeprowadzonej rozmowie potwierdzającej chęć podjęcia pracy (wg wcześniej zaprezentowanej oferty), przedstawia kandydatowi możliwości zatrudnienia u Armatora współpracującego z Weco Marine.


Sprawdzane są następujące dokumenty:
- dyplom morski oraz inne dokumenty kwalifikacyjne (np. GMDSS) pod względem autentyczności w urzędach wydających te dokumenty
- ważność wszystkich certyfikatów (zgodnie z wymaganiami Armatora)
- świadectwo zdrowia
- świadectwo ukończenia dodatkowych kursów
- opinie z poprzednich kontraktów


Crew Operator jest zobowiązany do szczegółowego sprawdzenia oryginalnych dokumentów pod kontem ich autentyczności. Dowodem takiego sprawdzenia jest pisemne potwierdzenie z urzędu wydającego dyplom.

Po pozytywnej rekrutacji kandydat jest przedstawiany Armatorowi, który przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną (osobiście, przez internetowe komunikatory lub telefonicznie). O wyniku rozmowy kandydat jest informowany.

W wypadku akceptacji kandydata dane zostają wprowadzone do bazy danych oraz zostaje założona teczka personalna marynarza, która zawiera następujące informacje:
* aplikacja (zawierająca dane personalne marynarza oraz osoby uposażonej oraz przebieg kariery zawodowej)
* książeczka żeglarska oraz paszport z wizami (zgodnie z wymaganiami Armatora)
* kserokopie dokumentów kwalifikacyjnych
* świadectwo zdrowia
* umowę o pracę podpisana przez marynarza i armatora oraz innych dokumentów zgodnie z wymogami Armatora

Umowa pośrednictwa pracy pomiędzy marynarzem a Weco Marine (umowa cywilno-prawna), zgodna z wymogami polskiego prawa cywilnego, jest przechowywana w oddzielnym segregatorze (oddzielne segregatory dla poszczególnych Armatorów).
Licznik odwiedzin: 18481
Copyright © 2019 WECO MARINE  
PLEN