Bezpieczeństwo danych

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej jako GDPR), informuję, iż:

Weco Marine Services Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, e-mail: office@wecomarine.pl tel. +48 586617682, jest licencjonowaną Agencją Zatrudnienia i jest administratorem danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:


Jacek Witt
MERIDIAN Konsorcjum Doradcze
E-mail: jwitt@meridian-kd.pl
tel. 604 914 492


2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu pośrednictwa pracy w sektorze morskim, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna: GDPR art. 6 ust. 1. a)). Wysłanie aplikacji na nasz e-mail: rec@wecomarine.pl i podanie danych osobowych jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych i warunkiem uczestniczenia w rekrutacjach, a ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z pośrednictwa pracy. Dane osobowe takie jak: nazwisko, stanowisko, adres, numer telefonu, dane kontaktowe, informacje dotyczące poprzedniego zatrudnienia i dokumenty kwalifikacyjne będą zbierane i używane do kontaktu z osobą poszukującą pracy.

3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. W stosunku do osób, które podjęły pracę na statku za pośrednictwem Weco Marine Services Sp. z o.o., przetwarzane są dane osobowe określone w „ Seafarer’s application”, dane Marynarskiej Umowy o Pracę, nazwa armatora, nazwa i przynależność statku, na którym praca jest wykonywana (podstawa prawna: GDPR art. 6 ust. 1. c));

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, a dane wskazane w pkt. 4 (powyżej) przez okres działania Weco Marine Services jako agencji zatrudnienia świadczącej usługi pośrednictwa pracy dla osób poszukujących pracy na statkach.

6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora danych.

7. Weco Marine Services ujawnia dane osobowe:
a) osobie, której dane dotyczą;
b) przedsiębiorstwom morskim poszukujących pracowników
c) podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu tj.:
• firma hostingowa
• przedsiębiorstwa kurierskie
• Poczta Polska
• agenci portowi statków
• przedsiębiorstwa usług opieki medycznej
• hotele
• firmy świadczące usługi ochrony i BHP,


8. Weco Marine Services udostępnia dane osobowe osób, które podjęły pracę na statku za jej pośrednictwem, właściwym organom administracji morskiej na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

9. Dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich, co do których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony na mocy GDPR art. 45, 3. Dane osobowe będą przekazywane na podstawie zgody podmiotu danych, wyrażonej po informacji o możliwych zagrożeniach takich transferów dla podmiotu danych z powodu braku odpowiednich decyzji i odpowiednich zabezpieczeń (GDPR art.49, 1. a)).

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza Rozporządzenie.

11. Weco Marine Services nie wykorzystuje zautomatyzowanych systemów do podejmowania decyzji wobec osób, których dane dotyczą (w tym do ich profilowania).
Licznik odwiedzin: 18478
Copyright © 2019 WECO MARINE  
PLEN